Vilkår og betingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser ACtronics

1. Anvendelighed

1.1 Disse vilkår og betingelser gælder for alle tilbud, alle aftaler (om køb eller salg og om udførelse af arbejde, såsom montage, vedligeholdelse og/eller reparation/revisionsarbejde) og leverancer fra ACtronics B.V., der er etableret i Almelo, registreret i handelskammeret under nummer 08173851, i det følgende benævnt "ACtronics", også når tredjepart skal inddrages i udførelsen heraf.

1.2 Eventuelle afvigelser fra disse generelle vilkår og betingelser er kun gyldige, hvis de udtrykkeligt er aftalt skriftligt.

1.3 Anvendelsen af eventuelle generelle vilkår og betingelser fra kunden, uanset hvordan de er navngivet, afvises udtrykkeligt.

1.4 I tilfælde af at en eller flere af bestemmelserne i disse generelle vilkår og betingelser er ugyldige, vil de øvrige bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser fortsat være fuldt ud gældende. ACtronics og kunden skal derefter rådføre sig med hinanden for at aftale nye bestemmelser til erstatning for de ugyldige eller annullerede bestemmelser, idet der så vidt muligt tages hensyn til formålet og formålet med den oprindelige bestemmelse.

2. Bestemmelser

2.1 I disse generelle betingelser forstås ved "skriftligt": pr. brev, pr. e-mail eller ved ethvert andet kommunikationsmiddel, som efter den aktuelle teknik og i overensstemmelse med socialt accepterede opfattelser kan anses for at være ækvivalent hertil.

2.2 I disse generelle vilkår og betingelser betyder udtrykket "varer": alle solgte produkter, leverede tjenesteydelser, service- og reparationsarbejde, reservedele og andre materialer.

3. Tilbud/aftaler

3.1 Alle tilbud fra ACtronics er uforpligtende, og ACtronics forbeholder sig udtrykkeligt retten til at ændre priserne, især hvis dette er nødvendigt på grund af (lovmæssige) bestemmelser. Det øjeblik, hvor den aktuelle pris er fastlagt, er det øjeblik, hvor fakturaen udstedes.

3.2 En aftale kommer kun til stand ved et tilbud (ordre) og accept heraf. ACtronics har ret til at tilbagekalde et tilbud uden forsinkelse efter modtagelsen af accepten.

3.3 ACtronics har ret til at afvise ordrer eller til at knytte visse betingelser til udførelsen af ordrer, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat.

3.4 Tilbud, tilbud og/eller rabatter gælder ikke automatisk for fremtidige ordrer.

4. Priser

4.1 Alle prisangivelser er udelukkende vejledende.

4.2 De angivne priser for de tilbudte produkter og/eller tjenester er i danske kroner, eksklusive moms, forsendelsesomkostninger, depositum og eventuelle skatter og/eller andre afgifter, medmindre andet er angivet eller skriftligt aftalt.

4.3 Medmindre andet er angivet, er alle priser baseret på levering EXWORKS Incoterms 2010, ACtronics BV Almelo, Holland.

4.4 Prisændringer som følge af f.eks. ændringer i told, skatter, afgifter, punktafgifter, producent- og/eller importørpriser og/eller valutakurser kan til enhver tid tillægges den aftalte pris.

4.5 ACtronics er berettiget til at forhøje en aftalt pris eller et aftalt honorar, hvis det under aftalens udførelse viser sig, at det aftalte eller forventede arbejds- eller omkostningsbeløb vil blive overskredet med mere end 20 %. Dette skyldes en forkert vurdering fra parternes side, uden at ACtronics har begået nogen fejl, og ACtronics kan ikke med rimelighed kræves at udføre arbejdet for det aftalte honorar.

5. Betalinger

5.1 Medmindre parterne udtrykkeligt og skriftligt har aftalt andet, skal betaling af den samlede aftalte pris ske før levering eller kontant ved levering uden modregning fra kundens side. Ved levering forstås også udførelse af arbejde og/eller tjenesteydelser.

5.2 Hvis betalingen ikke sker kontant, skal betalingen under alle omstændigheder ske inden for fjorten (14) dage efter fakturadatoen på en bankkonto, som ACtronics angiver, i den valuta, som fakturaen er udstedt i, uden nogen form for rabat eller krav om modregning. Indsigelser mod fakturaens beløb suspenderer ikke betalingsforpligtelsen.

5.3 Hvis en faktura ikke er betalt fuldt ud ved udløbet af den i stk. 2 angivne frist, har ACtronics ret til at opkræve renter til den lovbestemte sats (artikel 6:199a i den nederlandske civillovbog), og kunden skal efter at være blevet underrettet af ACtronics skylde ACtronics de omkostninger, der er afholdt i forbindelse med retslige og udenretslige inddrivelses- og/eller håndhævelsesforanstaltninger (herunder omkostninger i forbindelse med en eventuel konkursbegæring) med et minimum på DKK 4000,00.

5.4 Hvis kunden er i restance med hensyn til en betaling, har ACtronics ret til, uden at der er behov for en yderligere påtale eller retslig indgriben, at suspendere opfyldelsen af de relevante aftaler helt eller delvist indtil betaling er modtaget eller passende sikkerhed er stillet, eller at opløse de relevante aftaler helt eller delvist, uanset om dette er kombineret med et krav om erstatning eller ej.

5.5 I tilfælde af likvidation, konkurs, udlæg eller betalingsstandsning hos kunden, er ACtronics' fordringer på kunden straks forfaldne til betaling.

5.6 Du kan bruge vores sikre checkout for betalinger via kreditkort eller debet kort. Beløbet vil blive afregnet i det øjeblik, du placerer en ordre og modtager ordrebekræftelse.

6. Levering

6.1 Kunden har pligt til at acceptere leveringen, medmindre ACtronics ikke har nogen rimelig interesse i at gøre det.

6.2 Risikoen for de solgte varer overgår på det tidspunkt, hvor de er klar til levering eller forsendelse.

6.3 Transport af produkter til og fra kunden sker for kundens regning og risiko.

6.4 Leveringsfristerne fastsættes af ACtronics i samråd og ved tilnærmelse. Leveringstider må aldrig betragtes som frister. Leveringsfristen begynder ved den mundtlige og/eller skriftlige bekræftelse af ordren.

6.5 Hvis det viser sig umuligt at levere de solgte varer til kunden og/eller at udføre det arbejde, som ACtronics har fået overdraget, forbeholder ACtronics sig ret til at opbevare de varer, der skal leveres og/eller indkøbes til udførelse af arbejdet, for kundens regning.

6.6 Hvis den pågældende vare (tilbudt til istandsættelse eller reparation) efter levering af varen og/eller udførelse af det arbejde, der er bestilt til ACtronics, og meddelelse herom til kunden, ikke er blevet afhentet inden syv (7) dage efter det sidstnævnte tidspunkt, er ACtronics berettiget til at opkræve lageromkostninger i overensstemmelse med de gældende satser i ACtronics eller på det pågældende sted. I løbet af tredive (30) dage efter udløbet af denne periode har ACtronics ret til at levere varerne til en tredjepart eller til at destruere dem. Ovenstående berører ikke kundens forpligtelse til at betale den aftalte pris.

6.7 I tilfælde af forsinket levering er ACtronics ikke ansvarlig for eventuelle skader, som kunden måtte lide som følge af forsinket levering, medmindre kunden har givet ACtronics skriftlig meddelelse om forsinkelse, i hvilket tilfælde kunden skal give ACtronics en frist på mindst ti (10) arbejdsdage til at opfylde sine forpligtelser.

6.8 I tilfælde af tab eller manglende levering er ACtronics kun ansvarlig for et beløb, der ikke overstiger ACtronics' oprindelige fakturabeløb for den pågældende forsendelse.

6.9 Udskiftede materialer eller varer stilles kun til rådighed for kunden, hvis dette udtrykkeligt er blevet aftalt skriftligt på tidspunktet for eftersyns-/reparationsordren. I modsat fald overgår sådanne varer/materialer til ACtronics' ejendom, uden at kunden har ret til at kræve erstatning i denne forbindelse.

7. Returnering af dele

7.1 Alle (udskiftnings)lagerprodukter leveres af ACtronics på byttebasis, medmindre andet er aftalt.

7.2 Erstatningsdele sælges kun mod tilbagelevering af den gamle vare. Den gamle genstand skal være af samme fabrikat, konstruktionstype og sammensætning og må ikke være brudt, revet over, svejset eller på anden måde beskadiget eller ufuldstændig. De vitale dele skal kunne repareres på normal vis. Hvis den afleverede vare ikke opfylder kravene, skal de højere omkostninger betales af kunden, og der udstedes en efterfølgende faktura.

7.3 På fakturaen vil der blive opkrævet et beløb pr. solgt produkt som depositum for det produkt, der skal erstattes. Dette depositum vil blive refunderet til kundens konto, hvis bytteproduktet, komplet med den originale faktura og returformular, modtages inden for fire (4) uger.

7.4 Hvis ACtronics efter fire (4) uger ikke har modtaget det returnerede produkt i overensstemmelse med kravene i stk. 2 i denne artikel, er ACtronics ikke længere forpligtet til at tilbagebetale depositummet til kunden.

7.5 Alle dele skal returneres i den originale emballage af den nyligt modtagne del og sendes sammen med ACtronics' returformular. Når den gamle del er modtaget, vil depositummet blive betalt inden for fjorten (14) dage.

7.6 De reservedele, som ACtronics sælger til kunden, vil blive pakket på en standardiseret måde. Hvor det er hensigtsmæssigt, skal der anvendes genbrugsemballage. Denne emballage skal altid udlånes til kunden. Emballage forbliver ACtronics' ejendom. Kunden skal returnere emballagen til ACtronics i ubeskadiget og komplet stand.

7.7 Hvis kunden ikke har returneret emballagen inden for fire (4) uger efter købet af ombytningsproduktet, er ACtronics ikke længere forpligtet til at tilbagebetale det emballagepant, der er opkrævet hos kunden. Dette berører dog ikke kundens forpligtelse til at returnere emballagen.

8. Garanti

8.1 ACtronics yder 2 års garanti på genopbygninger, medmindre andet er aftalt før salg. ACtronics giver 1 års garanti på genopbygning af luftmassemålere. Den originale købsfaktura er garantibeviset. Udgifter til af- og montering er ikke dækket af garantien.

8.2 Garantien kan kun gøres gældende, hvis den aftalte pris er betalt fuldt ud.

8.3 Kunden er forpligtet til ved leveringen at kontrollere, om varerne er i overensstemmelse med aftalen. Hvis dette ikke er tilfældet, skal ACtronics give skriftlig meddelelse med begrundelse så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder inden for syv (7) dage efter levering eller efter at det med rimelighed har været muligt at opdage det. I mangel af en sådan meddelelse anses varerne for at være i overensstemmelse med aftalen, og arbejdet anses for at være udført i overensstemmelse med aftalen.

8.4 En sådan meddelelse som omhandlet i stk. 3 i denne artikel suspenderer ikke kundens betalingsforpligtelse.

8.5 Kunden skal give ACtronics mulighed for at undersøge klagen og skal give ACtronics alle relevante oplysninger. Hvis det i den forbindelse er nødvendigt at sende varerne retur, skal dette ske for kundens regning, medmindre reklamationen efterfølgende viser sig at være begrundet. Transportrisikoen ligger altid hos kunden.

8.6 For at gøre krav på garantien må garantiforseglingerne ikke være brudt. Hvis en eller flere af garantiforseglingerne er brudt, bortfalder retten til at gøre krav på garantien.

8.7 Produkter, der sendes ind i forbindelse med garantien, skal leveres forsvarligt emballeret, som minimum med beskyttelse i kassen. Hvis dette ikke er tilfældet, vil garantikravet ikke blive behandlet.

8.8 Hvis det konstateres, at produkterne ikke er i overensstemmelse med aftalen, kan ACtronics efter eget valg erstatte de pågældende produkter med nye produkter ved returnering eller refundere fakturaværdien, i hvilket tilfælde kunden skal give ACtronics mindst ti (10) arbejdsdage til at opfylde sine forpligtelser.

8.9 Udgifterne til reparation, genopretning, udskiftning og efterbearbejdning afholdes af ACtronics op til maksimalt det beløb, som ACtronics har faktureret i hele garantiperioden.

8.10 Krav i henhold til garantien bortfalder, hvis tredjeparter uden ACtronics' forudgående viden eller samtykke har udført arbejde i forbindelse med det arbejde, der er udført af ACtronics, for hvilket der gøres krav i henhold til garantien.

8.11 Garantien gælder for levering af nye dele under genopbygning, ikke for levering af genopbyggede dele under genopbygning, i det omfang det er fastsat som sådan af producenten. Dele, som ACtronics har fået fra tredjeparter eller arbejde udført på ACtronics' vegne af tredjeparter, er ikke omfattet af nogen anden garanti end den, som ACtronics har givet den pågældende tredjepart.

8.12 Garantien gives kun til kunden og gælder derfor udtrykkeligt ikke for efterfølgere. Den oprindelige garantiperiode forlænges ikke i tilfælde af udskiftning af en vare.

8.13 Garantien omfatter ikke erstatning for skader på personer og/eller ejendom - uanset om de tilhører tredjemand eller ej - forårsaget af brud eller nedbrud af varen eller dele heraf, eller erstatning for yderligere omkostninger, som måtte opstå for kunden som følge heraf. 

9. Forbehold af ejendomsret

9.1 Alle solgte og leverede varer (herunder dele og materialer, der anvendes på vegne af en kunde) forbliver ACtronics' ejendom, så længe kunden ikke har betalt alt, hvad han skylder i henhold til købsaftalen, og således indtil alle ACtronics' krav mod kunden er blevet afviklet, herunder betaling af den aftalte pris, eventuelle skader, renter og omkostninger.

omkostninger til indsamling. Hvis ACtronics har udført noget arbejde til fordel for kunden inden for rammerne af salget, gælder ejendomsforbeholdet, indtil kunden også har betalt alle krav i forbindelse med dette arbejde fuldt ud.

9.2. Kunden er ikke berettiget til at pantsætte eller på anden måde belaste de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, hvilket skal betragtes som en tilregnelig mangel fra hans side.

9.3 Hvis tredjemand beslaglægger varer, der er leveret under ejendomsforbeholdet, eller ønsker at etablere eller gøre rettigheder på disse, er kunden forpligtet til at underrette ACtronics herom så hurtigt som det med rimelighed kan forventes.

9.4 I tilfælde af at ACtronics ønsker at udøve sit ejendomsforbehold som omhandlet i denne artikel, giver kunden hermed ACtronics eller tredjemand udpeget af ACtronics sin ubetingede og uigenkaldelige tilladelse til at komme ind på alle sådanne steder, hvor ACtronics' ejendom befinder sig, og til at tage sådanne varer tilbage i besiddelse.

9.5 I tilfælde af reparations- eller eftersynsarbejde kan ACtronics udøve tilbageholdelsesretten på varerne, hvis og så længe som
kunden undlader at betale omkostningerne ved arbejdet på varen eller ikke betaler dem fuldt ud
kunden ikke betaler omkostningerne ved tidligere arbejde, som ACtronics har udført på samme genstand, eller ikke betaler omkostningerne fuldt ud;
kunden undlader at betale alle andre krav (herunder erstatning for skader, renter og omkostninger), der opstår i forbindelse med kontraktforholdet med ACtronics, fuldt ud.

10. Ansvar

10.1 ACtronics påtager sig intet ansvar for handlinger og undladelser fra ACtronics, dets medarbejdere og/eller tredjeparter, der er engageret af ACtronics, i eller uden for arbejdstiden, undtagen i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed.

10.2 Med hensyn til skader, der opstår i forbindelse med leverancer, som ACtronics kan holdes ansvarlig for i henhold til loven, kan ACtronics' ansvar ikke overstige fakturabeløbet, medmindre andet er krævet i henhold til ufravigelig lovgivning.

10.3. Medmindre andet er foreskrevet i ufravigelig lovgivning, er skader i form af tabt fortjeneste eller reduceret indtjening og alle andre indirekte skader eller følgeskader, som f.eks. handelstab, ekstra omkostninger til erstatningstransport eller enhver erstatning eller bøde, som kunden skal betale til tredjemand, under ingen omstændigheder berettiget til erstatning.

10.4. Under straf af fortabelse af retten til erstatning skal ACtronics have al nødvendig medvirken til at undersøge årsagen til, arten og omfanget af den skade, for hvilken der kræves erstatning.

10.5 Den anden part skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at forebygge eller begrænse skaden.

10.6 Den anden part skal underrette ACtronics skriftligt og begrundet herom senest tre (3) måneder efter, at den har fået kendskab til eller burde have fået kendskab til den skade, som den har lidt, og senest tre (3) måneder efter, at den har fået kendskab til den skade, som den har lidt.

10.7 ACtronics er ikke ansvarlig, og kunden kan ikke påberåbe sig en eventuel garanti, hvis skaden er opstået
som følge af uagtsom brug og/eller brug i strid med formålet med produkterne og/eller de instruktioner, råd, brugsanvisninger m.m., der er leveret af eller på vegne af ACtronics
ved ukorrekt opbevaring eller vedligeholdelse af varerne;
som følge af fejl eller udeladelser i de oplysninger, som ACtronics har modtaget fra eller på vegne af kunden;
som følge af fejl eller ufuldstændigheder i de instruktioner, der er givet af eller på vegne af kunden
som følge af et valg truffet af kunden, der afviger fra det valg, der anbefales af ACtronics og/eller det, der er sædvanligt;
som følge af reparationer eller andet arbejde eller bearbejdning af varerne af eller på vegne af kunden uden udtrykkeligt forudgående samtykke fra ACtronics.

10.8 Kunden er fuldt ud ansvarlig for alle skader som følge af ovennævnte tilfælde og skal udtrykkeligt holde ACtronics skadesløs for alle erstatningskrav fra tredjepart.

10.9 Kunden skal anvende det leverede produkt i overensstemmelse med dets art og formål og under behørig overholdelse af alle lovbestemte brugerkrav og eventuelle brugervejledninger, der er foreskrevet af ACtronics. Montering og demontering må kun udføres af professionelle, kvalificerede personer.

10.10 Hvis kunden ikke anvender det leverede produkt i overensstemmelse med bestemmelserne i denne artikels stk. 9, og hvis kunden gør ACtronics ansvarlig for skader, der er opstået som følge af anvendelsen af det leverede produkt, skal kunden bevise, at skaden er forårsaget af en defekt i det af ACtronics leverede produkt og ikke af en anden anvendelse end i overensstemmelse med denne artikels stk. 10.9.

11. Force majeure

11.1 Hvis ACtronics helt eller delvist misligholder sine forpligtelser over for kunden, kan en sådan misligholdelse ikke tilskrives ACtronics, hvis opfyldelsen af aftalen hindres eller umuliggøres af omstændigheder, forudsigelige eller ej, som ACtronics ikke har indflydelse på, såsom, men ikke begrænset til, følgende - leverandørers/transportørers svigt - krig, oprør eller lignende situationer - sabotage, boykot, strejke eller besættelse - beskadigelse af maskiner - tyveri fra lagre - driftsforstyrrelser - regeringsforanstaltninger - dårligt vejr - lynnedslag - brand.

11.2 Hvis der opstår en situation som omhandlet i stk. 1 i denne artikel, er ACtronics, i det omfang loven tillader det, ikke ansvarlig for skader, som kunden måtte lide som følge heraf, og ACtronics kan efter eget skøn suspendere opfyldelsen af sine forpligtelser eller ophæve aftalen helt eller delvist uden retslig indgriben og uden at være forpligtet til at betale nogen erstatning.

12. Personlige oplysninger

12.1 De personlige oplysninger om kunden, som han giver ACtronics, kan behandles af ACtronics i overensstemmelse med den hollandske lov om beskyttelse af personoplysninger (WBP). På grundlag af denne behandling kan ACtronics: gennemføre aftalen, opfylde garantiforpligtelserne over for kunden, yde optimal service, give kunden rettidig produktinformation og personlige tilbud.

12.2 Desuden kan personoplysningerne stilles til rådighed for tredjeparter, f.eks. til direct mailing-aktiviteter for køretøjer eller visning på ACtronics Servicepartner-lokalisatoren på ACtronics' websted. Eventuelle indsigelser, som Kunden måtte have mod ACtronics, vil blive respekteret ved behandling af data til direkte udsendelse af post i henhold til ovennævnte WBP.

13. Diverse

13.1 ACtronics kan aldrig give en 100% afgørelse om en korrekt diagnose af problemet i forbindelse med reparation/renovering af et produkt. Ikke alle problemer gentager sig selv i den tid, ACtronics leder efter problemet, og ikke alle eksterne påvirkninger såsom vibrationer og vejrforhold kan simuleres.

13.2 Hvis et produkt præsenteres til eftersyn/reparation, og der efter en omfattende diagnose ikke findes nogen fejl eller defekt, skal ACtronics opkræve kunden DKK 470,00 for test- og administrationsomkostninger. Også her er det ikke muligt at stille en 100% diagnose (se 15.1).

13.3 Hvis et produkt præsenteres til genopbygning/reparation og ikke falder inden for ACtronics' produktsortiment, skal det returneres uden yderligere diagnose og uden test, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt på forhånd, og ansøgeren skal betale 200 DKK for håndteringsomkostninger.

14. Annulleringer

14.1 Kundens annullering er kun mulig i det omfang, ACtronics er indforstået med det.

14.2 I tilfælde af annullering skal kunden betale forsendelsesomkostningerne samt en refusion af administrationsomkostninger på 10% af købsprisen med et minimum på DKK 225,00.

15. Autentisk sprog

15.1 Selv om disse generelle salgs- og leveringsbetingelser er affattet på et andet sprog end nederlandsk, er det i tvivlstilfælde den nederlandske version af disse betingelser og vilkår, der er afgørende.

16. Valg af lov og værneting

16.1 Enhver aftale og enhver tvist mellem ACtronics og kunden er underlagt hollandsk lov, medmindre ACtronics udtrykkeligt vælger loven i det land, hvor kunden har sit hjemsted, for så vidt dette ikke er i strid med og ikke strider mod europæisk og international lov.

16.2 Anvendelsen af Wiener Salgskonventionen er udtrykkeligt udelukket. Dette gælder i det omfang, en lov eller traktattekst ikke udelukker dette lovvalg.

16.3 Retten på ACtronics' forretningssted har enekompetence. (V8.2020)